Hållbarhet

I vårt hållbarhetsarbete är det en självklarhet att utgå ifrån de 17 globala miljömålen i Agenda 2030. Bland dessa är följande 4 mål av särskild vikt för oss:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

De 17 globala målen i Agenda 2030

Vår vision:

”Vi vill erbjuda hållbara produkter och tjänster för både människa och miljö. Vi tänker globalt men agerar lokalt”

Materialval
Våra produkter ska så långt det är möjligt bestå av befintligt material som genom Redesign får en helt ny funktion och därmed en ökad livslängd.
I de fall där vi inte kan använda oss av Redesign eller second hand, använder vi material som är så skonsamma som möjligt mot miljön och som har de vanligast förekommande miljömärkningarna. I de fall där detta ej går att uppfylla väljer vi material med hög kvalitet, lång livslängd och med minimalt krav på underhåll.
Alla våra valda material ska vara enkla att återvinna.

Transporter
Vi vill så långt det är möjligt minimera alla transporter både av våra produkter och av våra tjänster.
Vi väljer att samarbeta med lokala underleverantörer som själva arbetar aktivt med sitt miljöarbete.
För egna kortare resor ska gång/cykel vara det naturliga valet.
Vi väljer speditionsföretag som kör på biobränsle.

Tillverkning
Alla våra produkter utvecklas av oss själva och vi väljer våra underleverantörer med stor noggrannhet.
Vi eftersträvar så lite produktionsspill som möjligt i vår designprocess.
Vi ansvarar själva för monteringsanvisningar och i förekommande fall även av monteringen av våra produkter.

Detta ger oss full kontroll på hela kedjan från idé till färdig produkt.

Tjänster
Vi erbjuder förebyggande och stärkande insatser som skapar förutsättningar för alla människors grundläggande rättigheter till välbefinnande och god hälsa. God hälsa är också en förutsättning för hållbar tillväxt och samhällsutveckling.

Vi utvecklar yttre miljöer med hög kvalitet som främjar urbana ekosystemtjänster inom alla de fyra kategorierna producerande, reglerande, kulturella och understödjande.

Genom våra tjänster sprider och ökar vi kunskapen och förståelsen för vår natur. Med ett ökat intresse för vår natur och ekologi skapas, i förlängningen, också ökad motivation att värna om vår miljö både lokalt och i ett större globalt perspektiv.

Ur beskrivning av mål 15:

” Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land”